Dao cắt OLFA L7-AL/5BB

Số:

230,000

Bao gồm một con dao tiện ích L-7 và năm lưỡi dao cực mạnh màu đen
Lưỡi dao thay thế
Lưỡi lưỡi bạc
LB-10, LBD-10, LBD-50, LB-SOL-10 và LWB-3B
Lưỡi đen
LBB-10, LBB-50, LBBD-10