Bánh xe mài bọt biển (xốp)

Số: DC14

Giá: Liên hệ.

Gồm có các quy cách: 4X4X1, 2*6*1, 4*2*1, 4X6X1, 2x2x1, 3*6*1, 3x2x1