12/02/2019 Tuyển dụng nhân viên theo dõi đơn hàng ( Tháng 9 / 2018 )

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phối hợp chặt chẽ với khách hàng và nhà máy để cho sản xuất thuận lợi hơn. – Kiểm soát tiến độ phát triển và sản xuất, giao tiếp với các phòng ban khác nhau và chủ động giải quyết các vấn đề. – Hiệu quả nắm bắt nhu cầu của khách hàng và phản..

12/02/2019 Tuyển dụng nhân viên theo dõi đơn hàng ( Tháng 10 / 2018 )

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phối hợp chặt chẽ với khách hàng và nhà máy để cho sản xuất thuận lợi hơn. – Kiểm soát tiến độ phát triển và sản xuất, giao tiếp với các phòng ban khác nhau và chủ động giải quyết các vấn đề. – Hiệu quả nắm bắt nhu cầu của khách hàng và phản..

12/02/2019 Tuyển dụng nhân viên theo dõi đơn hàng ( Tháng 11 / 2018 )

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phối hợp chặt chẽ với khách hàng và nhà máy để cho sản xuất thuận lợi hơn. – Kiểm soát tiến độ phát triển và sản xuất, giao tiếp với các phòng ban khác nhau và chủ động giải quyết các vấn đề. – Hiệu quả nắm bắt nhu cầu của khách hàng và phản..

12/02/2019 Tuyển dụng nhân viên theo dõi đơn hàng ( Tháng 12 / 2018 )

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phối hợp chặt chẽ với khách hàng và nhà máy để cho sản xuất thuận lợi hơn. – Kiểm soát tiến độ phát triển và sản xuất, giao tiếp với các phòng ban khác nhau và chủ động giải quyết các vấn đề. – Hiệu quả nắm bắt nhu cầu của khách hàng và phản..

12/02/2019 Tuyển dụng nhân viên theo dõi đơn hàng ( Tháng 1 / 2019 )

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phối hợp chặt chẽ với khách hàng và nhà máy để cho sản xuất thuận lợi hơn. – Kiểm soát tiến độ phát triển và sản xuất, giao tiếp với các phòng ban khác nhau và chủ động giải quyết các vấn đề. – Hiệu quả nắm bắt nhu cầu của khách hàng và phản..